15.3 C
New York kenti
Pazar, Haziran 13, 2021
spot_img

Ahmet Taşkın kimdir?

Ahmet TAŞKIN
Ahmet TAŞKIN

AHMET TAŞKIN

HAYATI

İlköğretim ve liseyi İstanbul’da okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı. 1995 yılında Bolu Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı. 1998-1999 yılları arasında Pasinler Cumhuriyet Savcılığı görevini yürütürken Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimliğine atandı. 2010 yılında Türkiye Adalet Akademisinde Enformasyon Genel Koordinatörü olarak görev yaparken Türkiye Adalet Akademisi dergilerinin editörlüğünü yaptı. 2011 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nde görev yapmakta olup İş Hukuku alanında kitap ve makaleler yazmaktadır.

Bilgisayar programcılığı, network uzmanlığı (CISCO), grafik tasarımcılığı ve office uygulamaları konusunda eğitim aldı. Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi ile Türkiye Adalet Akademisinde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. İngiltere, İspanya, Finlandiya ve Gürcistan’da hukuk, adalet ve eğitim konularında incelemelerde bulundu. Halen Yargıtay üyesi olarak görev yapmaktadır.

KİTAPLARI

 • Organ ve Doku Naklinde Hekimin Cezai Sorumluluğu, Adil Yayınevi, Ankara, 1997.
 • Cezaevleri İstatistikleri, İstanbul, 2002.
 • Ceza Hukuku El Kitabı, Ankara, 2004.
 • Türkiye’nin Cezaevi Gerçeği, Ankara, 2005.
 • Basında Cezaevleri ve Gerçekler, Ankara, 2005.
 • Türkiye’de ve Dünyada Açlık Grevleri, Ankara, 2005.
 • Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2006.
 • İş Hukukunda İş Sözleşmesinin Performans Nedeniyle Feshi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012.

 

MAKALELERİ

 • Ceza İnfaz Kurumlarında Açlık Grevleri, Adalet Dergisi, Y:93, S:11, (Nisan-2002).
 • Türk Vergi Sisteminde Mükellefiyet, Adalet Dergisi, Y:94, S:14, (Ocak-2003).
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılama Hakkı, Adalet Dergisi, Y:95, S:19, (Mayıs-2004)
 • Terörizm ve Sivil İtaatsizlik, Polis Bilimleri Dergisi, C:6, S:1-2, 2004.
 • Açlık Grevleri ve Hak Arama Hürriyeti, AÜEHFD, C:VII, S:3-4, (Aralık- 2003).
 • Baskıya Karşı Direnme Hakkı, TBBD, S:52, (Mayıs-Haziran 2004).
 • Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazına Ara Verilmesi ve Ertelenmesi Halleri, Yargıtay Dergisi, C.30, S.3, (Temmuz-2004)
 • Disiplin Cezası Olarak Devlet Memurluğundan Çıkarma, www.e-akademi. org, S:41, (Temmuz 2005).
 • “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Göre Beslenmenin Reddi”, TBBD, S:62, (Ocak-Şubat, 2006).
 • “Cumhuriyet Savcısının Gözetim ve Denetim Görevi”, www.e-akademi.org, S.58, (Aralık 2006).
 • “Basın Hukukunda Gazeteci Kavramı”, Terazi Hukuk Dergisi, Y.1, S.4, Aralık 2006.
 • “Basın Mensubu Kavramı”, Legal Hukuk Dergisi, Nisan 2007, Sayı, 54.
 • “Ceza İnfaz Sisteminde Hücre, Oda ve Koğuş Kavramları, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu- Atatürk Araştırma Merkezi ve Türk Ceza Hukuku Derneği ortak yayını, Ankara 2008.
 • “Türk Ceza Kanununun Amacı”, Adalet Dergisi, Yıl:2008, Sayı:30.
 • “Yağma Suçu”, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Armağanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu- Atatürk Araştırma Merkezi ve Türk Ceza Hukuku Derneği ortak yayını, Ankara 2008.
 • “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personelinin Eğitimi, Hapishane Kitabı, (Editör: Emine Gürsoy Naskali- Hilal Oytun Altun), Kitabevi, İstanbul, 2005.
 • “Hukukta Hediye”, Hediye Kitabı, (Editör: Emine Gürsoy Naskali- Hilal Oytun Altun), Kitabevi, İstanbul, 2007.
 • “Ceza Muhakemesinde Bilirkişiye Başvurma Zorunluluğu” Ceza Hukuku Dergisi, Nisan 2007.
 • “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Üzerine Eleştiriler”, Hukuk ve Adalet Dergisi, Y. 4, S. 9, Aralık 2006.
 • “Yağma Suçunda Mal Kavramı, Terazi Dergisi, Sayı:20, Yıl:2008.
 • “Çevrenin Hukuksal Yönden Korunması”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Nisan 2010, Sayı, 1, Yıl,1.
 • Tutuklamanın Psiko-sosyolojik Boyutu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, (Temmuz 2010), Sayı, 2, Yıl, 1.
 • “Uluslararası Çalışma Örgütü ve ILO Sözleşmelerinin İç Hukuka Etkisi”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Nisan – Mayıs – Haziran 2011, Sayı:30.
 • İş Hukukunda İşletme Kavramı, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2012/1 Sayı: 32, s.75-112.
 • İş Hukuku Açısından İşletmelerde Disiplin Sistemi ve Uygulaması, Sicil İş Hukuku Dergisi, 23 Mart 2012, Yıl:7, Sayı: 25.
 • Mobbingin Benzer Kavramlardan Farkı, Sicil, Aralık 2012, Sayı: 28.
 • İşyerinde Mobbing ve Mobbing Benzeri Davranışlar, Yargıtay Dergisi, Cilt: 39, Sayı: 3, Temmuz, 2013, s. 141-184.

 

 

TEBLİĞLERİ

 • “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personelinin Eğitimi”, Hapishaneler Sempozyumu, (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi), 4-5 Aralık 2003- İstanbul.
 • “Türk Kültüründe Ölüm Orucu”, Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi), 25-26 Kasım 2004- İstanbul.
 • “Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde Hediye”, Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi), 16-17 Kasım 2005-İstanbul.
 • “Türk Hukuk Sisteminde Hediye”, Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi), 16-17 Kasım 2005-İstanbul.
 • “Kalitesi ve Etkinliği Artırılmış İnfaz Sistemi”, Mahkemelerin Yönetimi, Adaletin Kalitesi ve Etkinliği Sempozyumu, 25-27 Eylül 2006, Ankara.
 • “Ceza Muhakemesi Kanununda Bilirkişilik”, 13. Ulusal Adli Tıp Günleri Sempozyumu, 8-12 Kasım 2006, Antalya.
 • “Türk Ceza Kanununda Vücut Dokunulmazlığının Korunması”, Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, (Marmar Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi) , 04-05 Nisan 2007, İstanbul.
 • “Yargı Etiği ve Türkiye Uygulaması”, Yargı Etiği Sempozyumu, 15-16 Kasım 2012, Ankara.

EDİTÖRLÜKLERİ

A) KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

 • Adalet Bakanlığı Faaliyetleri, Ankara 2007.
 • 50. Yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye, Uluslararası Sempozyum (4 Aralık 2009, Ankara), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.
 • Yargının Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Etkililiği, Uluslararası Sempozyum, (10-11 Aralık 2009, Ankara), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.
 • AİHM ve Türkiye-II, Uluslararası Sempozyum, (10 Aralık 2010, Ankara), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.

B) DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ

 • Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, (Ulusal Hakemli Dergi), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.
 • Law and Justice Review, (Uluslararası Hakemli Dergi), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.
 • Human Rights Review, (Uluslararası Hakemli Dergi), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.
 • Küresel Bakış, (Çeviri Hukuk Dergisi), Türkiye Adalet Akademisi Yayınları.

C) ÇEVİRİLERİ

 • İşkenceye Karşı Mücadelede Sağlık Uzmanları, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, (3 Ekim 2010), Sayı, 3, Yıl,1.
 • Gayri Resmi Evliliklerde Eşlerin İnsan Hakları Yoluyla Korunması, Küresel Bakış, Yıl,1 Sayı,1 (Nisan 2011)
 • Amerikan Kurumlarında İşyeri Zorbalığı: Tanımadan Yasaklamaya Giden Yol, Sicil Dergisi, Haziran 2012, Sayı:26, (s.179-190)
 • Mobbing Sorununa Proaktif Bir Yanıt: İnsan Kaynakları Yöneticileri İçin Bir Rehber, (Çeviri), Sicil Dergisi, Eylül 2012, Sayı:27.

Related Articles

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Stay Connected

22,020BeğenenlerBeğen
2,809TakipçilerTakip Et
0AboneAbone Ol
- Advertisement -spot_img

Latest Articles